Zásady ochrany osobních údajů

 1. Všeobecné informace o shromažďování osobních údajů
  Pro společnost CASIO Europe GmbH (dále jen „CASIO“) je ochrana vašich osobních údajů obzvlášť důležitá. Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak CASIO (dále také jen „my“, „nás“ a „naše“) využívá a chrání osobní data shromážděná přes edifice-watches.eu („webová stránka CASIO“).
  Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k vám osobně, jako například vaše oslovení, vaše jméno, vaše adresa, vaše e-mailová adresa, vaše telefonní číslo, vaše bankovní spojení, číslo vaší kreditní karty, vaše IP adresa atd. Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v souladu s ustanoveními nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a ostatními ustanoveními příslušného uplatnitelného národního práva ochrany osobních údajů.
  Ke shromažďování a používání osobních údajů dochází pravidelně pouze tehdy, jestliže k tomu udělíte svůj souhlas nebo je zpracování údajů povoleno zákonnými předpisy. Níže uvedená ustanovení vás budou informovat vždy o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a zpracování vašich osobních údajů.
  Pro případ, že za účelem jednotlivých funkcí naší nabídky, příp. našich služeb využijeme pověřené poskytovatele služeb nebo využijeme vaše údaje pro reklamní nebo analytické účely, budeme vás navíc níže detailně informovat o příslušných postupech. Na tomto místě vás budeme informovat také o stanovených kritériích a délce uložení. Také vás budeme informovat o vašich právech vzhledem k jakémukoliv zpracování osobních údajů.
  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na naši webovou stránku CASIO. Pro případ, že budete pomocí odkazů převedeni z našich stránek na webové stránky třetích osob, informujte se zde o příslušném nakládání s vašimi údaji.
 2. Kontaktní informace
  • Jméno a adresa odpovědné osoby (CASIO)
   Osoba odpovědná za právo na ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR a všech ostatních uplatnitelných ustanovení EU o právní ochraně osobních údajů je CASIO („odpovědná osoba“). Pokud budete mít dotazy, podněty nebo kritické připomínky týkající se ochrany osobních údajů na naší webové stránce, kontaktujte nás prosím:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Germany
   info@casio.de
   Tel.: +49 (0)40-528 65-0
  • Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů
   Každá dotčená osoba se může kdykoliv v případě jakýchkoliv dotazů a podnětů týkajících se ochrany osobních údajů obrátit také přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Toho je možno kontaktovat následovně:

   CASIO Europe GmbH
   Data Protection Officer
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Germany
   Tel.: +49 (0)40-528 65-0
   E-Mail: dataprotection@casio.de
 3. Vysvětlivky k právním podkladům a délce uložení
  • Právní podklady pro zpracování osobních údajů
   Pokud si vyžádáme pro postupy zpracování osobních údajů váš souhlas, je právním podkladem pro zpracování osobních údajů článek 6 odstavec 1 písmeno a GDPR.
   Při zpracování osobních údajů, které jsou nutné pro plnění smlouvy s vámi, je odpovídajícím právním podkladem článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR. To platí také postupy zpracování, které jsou relevantní již před uzavřením smlouvy.
   Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění jednoho z našich právních závazků, slouží jako právní podklad článek 6 odstavec 1 písmeno c GDPR.
   Pro případ, že jsou z vaší strany nebo u jiné fyzické osoby omezeny životně důležité zájmy, které vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní podklad pro toto zpracování článek 6 odstavec 1 písmeno d GDPR.
   Jestliže je zpracování nezbytné pro zachování oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby a jestliže vaše zájmy, podkladní práva ani podkladní svobody nepřevažují náš oprávněný zájem, slouží jako právní podklad článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR.
  • Délka uložení a výmaz údajů
   Námi shromažďované, zpracovávané a uložené osobní údaje ukládáme v zásadě pouze tak dlouho, jak to vyžaduje konkrétní účel uložení. Pokud účel uložení odpadne, jsou vaše data vymazána, příp. zablokována.
   Kromě toho se však může stát, že evropské nařízení, národní zákony nebo ostatní předpisy vyžadují delší uložení námi zpracovaných údajů. Pokud tyto lhůty pro uložení uplynou, vaše údaje vymažeme nebo je zablokujeme.
 4. Vaše práva
  Pkud zpracováváme vaše osobní údaje, jste „dotčenou osobou“ ve smyslu GDPR. Jako dotčené osobě vám přísluší následující práva vůči CASIO:
  • Právo na informace ohledně zpracování
   Můžete kdykoliv k rámci zákonných ustanovení od nás požadovat informaci o tom, zda zpracováváme osobní údaje. Pokud tomu tak je, máte právo požadovat informaci o rozsahu zpracování údajů.
  • Právo na opravu
   Máte právo na opravu a/nebo doplnění vašich údajů vůči CASIO, pokud jsou zpracované osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné.
  • Právo na omezení zpracování
   Jestliže k tomu existují předpoklady, můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Právo na výmaz
   Můžete od CASIO požadovat, aby neprodleně vymazala osobní údaje, které se vás týkají, pokud pro to existují předpoklady. Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné.
  • Právo na informování
   Pokud jste uplatnili vůči společnosti CASIO právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tato společnost povinna, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování oznámit všem příjemcům, kterým byly osobní údaje týkající se vás zveřejněny, pokud se to neprokáže jako nemožné nebo to není spojeno s nepřiměřeným vydáním.
  • Právo na přenositelnost údajů
   Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli společnosti CASIO, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo tyto údaje předat jinému podniku bez omezení společností CASIO, pokud pro to existují předpoklady.
  • Právo nesouhlasu
   Máte právo z důvodů, které vyplynou z vaší mimořádné situace, kdykoliv nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů, které probíhá na základě článku 6 odstavec 1 písmeno e nebo f GDPR.
   Důsledkem nesouhlasu bude, že CASIO již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokáže naléhavé, právem chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo jestliže zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků.
   Pro případ, že vůči vám provozujeme marketingové služby, máte právo kdykoliv nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů za účelem takovéto reklamy. O vašem nesouhlasu nás můžete informovat na níže uvedených kontaktních údajích:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Germany
   E-Mail: info@casio.de
  • Právo na zrušení právního prohlášení o souhlasu v souladu s ochranou osobních údajů
   Pokud jste podali právní prohlášení o souhlasu v souladu s ochranou osobních údajů, můžete jej kdykoliv zrušit. Zrušením souhlasu není dotčena zákonnost zpracování uskutečňovaného na základě souhlasu až do jeho zrušení.
  • Právo na podání stížnosti u dohlížecího úřadu
   Bez ohledu na jiné administrativně právní nebo soudní opravné prostředky máte právo podat stížnosti u dohlížecího úřadu, zejména v členském státě místa vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místa domnělého provinění, pokud jste názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje nařízení GDPR.
 5. Návštěva naší webové stránky a vytvoření log souborů
  Pokaždé, když otevřete naši webovou stránku CASIO, shromáždí náš systém automaticky údaje a informace o vašem počítačovém systému.
  Přitom se shromažďují vaše následující údaje:
  • informace o typu vašeho prohlížeče
  • informace o vašem operačním systému
  • informace o vašem poskytovateli internetové služby
  • vaše IP adresa
  • datum a čas vaší návštěvy na naší stránce
  • informace o webové stránce, ze které se váš systém dostal na naši webovou stránku
  • informace o webové stránce, kterou váš systém vyvolal přes naši webovou stránku.
  Tyto uvedené, námi o vás zjištěné údaje se ukládají do log souborů našeho systému. K ukládání těchto údajů spolu s s jinými osobními údaji nedochází. Právním podkladem pro přechodné uložení údajů a log souborů je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR.
  Máme oprávněný zájem na tom, shromažďovat uvedené údaje a přechodně je ukládat, protože přechodné uložení IP adresy systémem je nutné pro umožnění otevření webové stránky na vašem počítači. Pokud si prohlížíte naši webovou stránku, musí být vaše IP adresa uložena po dobu trvání relace.
  K uložení do log souborů dochází proto, aby byla zajištěna funkčnost webové stránky. Navíc tyto údaje slouží k optimalizaci naší webové stránky a pro zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. K vyhodnocení log souborů pro marketingové účely nedochází.
  Údaje jsou vymazány, příp. zkresleny, takže již není možno je přiřadit k vaší osobě, jakmile již nejsou zapotřebí pro zde uvedený účel. V případě uložení údajů do log souborů se údaje vymažou po sedmi dnech.
 6. Kontaktní formulář
  Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který můžete využít pro elektronický kontakt. Jestliže využijete tuto možnost, budou nám předány a uloženy údaje zadané ve vstupní obrazovce. Přitom se jedná zejména o následující údaje:
  • Pro nové zákazníky
   • vaše celé jméno
   • vaše adresa
   • vaše e-mailová adresa
  • Pro účely podpory/opravy
   • vaše celé jméno
   • vaše e-mailová adresa
   • vaše adresa (příp. pro účely zaslání zpět nebo zaslání přístrojů)
  Právním podkladem pro zpracování údajů je existence souhlasu uživatele podle článku 6 odstavec 1 písmeno a GDPR a jinak článku 6 odstavec 1 písmeno b nebo f GDPR. Zpracování osobních údajů ze vstupní obrazovky slouží nám samotným ke zpracování kontaktu. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromažďování a výmazu nebudou bránit žádné zákonné archivační povinnosti. Účel je naplněn, jestliže je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, jestliže lze na základě daných okolností konstatovat, že je dotčený skutkový stav na závěr objasněn.
  Uživatel má kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zrušit, příp. nesouhlasit s dalším využitím. V takovém případě v konverzaci nelze pokračovat. Všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu navázání kontaktu, budou v takovém případě vymazány, pokud tomu neodporují žádné zákonné povinnosti uschování a také pokud neexistuje žádné zákonné povolení pro zpracování údajů.

  V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží následující údaje:
  • vaše IP adresa
  • datum a čas vašeho navázání kontaktu
  V souvislosti s tím nedojde k předání údajů třetím osobám. Údaje se použijí výhradně pro zpracování konverzace. Slouží během procesu odeslání zpracovaných osobních údajů k tomu, aby zabránily zneužití kontaktního formuláře a zajistily bezpečnost našich informačně technických systémů. Osobní údaje shromážděné navíc během procesu odeslání jsou vymazány nejpozději po uplynutí lhůty sedmi dnů.Právní podklad pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písmeno f GDPR.
 7. Vyhledání prodejce
  Na naší webové stránce CASIO vám nabízíme jako uživateli možnost vyhledat odborného prodejce našich výrobků, který se nachází nejblíže vašemu bezprostřednímu stanovišti. Za tímto účelem od vás shromažďujeme vaše geodata tak, že je zadáte do připraveného formuláře (a), nebo tak, že kliknutím povolíte vašemu webovému prohlížeči zjistit vaše stanoviště pomocí IP adresy (b). Abychom vám mohli zobrazit vhodného odborného prodejce, využívá CASIO službu Google Maps API, mapovou službu provozovanou společností Google Inc., (“Google”). Se společností Google se můžete spojit na Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Tak vám můžeme zobrazit interaktivní mapy přímo ve vašem webovém prohlížeči a umožnit vám komfortní využití mapové funkce.
  • Shromažďování údajů prostřednictvím formuláře
   Máte možnost na webové stránce CASIO vyplnit za účelem vyhledání odborného prodejce formulář, do kterého zadáte (nepovinně) následující údaje:
   • váš stát
   • vaše PSČ nebo vaše město
   • příp. ulici
   Jestliže pak kliknete na „Najít prodejce“, aktivuje se hledání odborného prodejce. Tím obdrží Google informaci, že jste vyvolali odpovídající podstránku naší webové stránky. Navíc jsou společnosti Google zprostředkovány následující údaje:
   • vaše IP adresa
   • datum a čas požadavku
   • rozdíl časové zóny od Greenwich Mean Time (GMT)
   • obsah požadavku (konkrétní stránka)
   • přístupový status/ kód statusu HTTP
   • přenesený objem dat
   • webová stránka, ze které požadavek přichází
   • váš typ prohlížeče
   • váš operační systém a jeho rozhraní
   • váš jazyk a verze softwaru prohlížeče
   To probíhá nezávisle na tom, jestli Google poskytne uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda u společnosti Google neexistuje žádný uživatelský účet. Jestliže jste u společnosti Google přihlášeni, přiřadí se vaše údaje přímo k vašemu účtu. Jestliže si nepřejete přiřazení s vaším profilem u společnosti Google, musíte se před návštěvou webové stránky CASIO u společnosti Google odhlásit.
   Máte možnost jednoduchým způsobem deaktivovat službu Google Maps, a zabránit tak přenosu dat na Google: Deaktivujte za tímto účelem JavaScript ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat zobrazení map.
   Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zadání zpracování s tzv. standardními smluvními doložkami, ve kterých se Google zavazuje ke zpracování uživatelských údajů pouze v souladu s našimi pokyny a k dodržování úrovně ochrany údajů podle EU.
   Odůvodnění použití aplikace Google Maps API se děje podle článku 6 odstavec 1 věta 1 písmeno b a f GDPR, protože je existence údajů nezbytná pro plnění smlouvy a CASIO má na zpracování údajů oprávněný zájem. Používáme aplikaci Google Maps, abychom vám mohli nabídnout funkci map, tak abyste co nejrychleji našli vhodného odborného prodejce. Navíc se vaše údaje zpracovávají pomocí Google Analytics, takže CASIO vaše údaje v neposlední řadě využívá také pro analýzu chování návštěvníků webové stránky.
   Google vaše údaje ukládá standardně po dobu 14 měsíců. Poté jsou vaše údaje vymazány.
   Další informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich zpracování společností Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Tam získáte také další informace o vašich právech v této oblasti a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
  • Shromažďování údajů o geografických dotazech vašeho prohlížeče
   CASIO zčásti používá webové stránky, které umožňují prohlížení závislé na lokalitě. Je tedy možné, že se váš webový prohlížeč již předtím, než provedete zadání, zeptá, jestli smí naše webová stránka CASIO přistupovat k údajům o vaší poloze. Jakmile vašemu webovému prohlížečei povolíte schválení pro webovou stránku aktivním kliknutím, pošle prohlížeč data (stupně zeměpisné délky a šířky) službě určování polohy společnosti Google, aby zjistila vaši přibližnou polohu. Prohlížeč tyto informace potom uvolňuje pro dotazující se webovou stránku CASIO, takže vám CASIO může zobrazit vhodného odborného prodejce.
   Z důvodu zpracování údajů společností Google odkazujeme Vyhledání prodejce - Shromažďování údajů prostřednictvím formuláře tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
   Právním podkladem pro zpracování je v tomto případě článek 6 odstavec 1 věta 1 písmeno a, b a f GDPR.
 8. Používání cookies
  K výše uvedeným údajům se navíc při návštěvě naší webové stránky CASIO používají různé druhy cookies, které se ukládají do vašeho počítače.

  Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače nebo mobilních koncových zařízení, pokud navštívíte naše webové stránky CASIO. Nastavením cookies k nám plynou různé informace.

  Všechny informace o námi používaných cookies najdete v našich zásadách o cookies.

  Prostřednictvím této webové stránky CASIO se ve vašem zařízení mimo jiné ukládají také cookies poskytovatelů třetích stran (tedy ne cookies společnosti CASIO). Přestože třetím stranám umožňujeme přístup k webové stránce CASIO, nad poskytnutými informacemi ohledně cookies nemáme ani žádnou kontrolu, ani k těmto datům nemůžeme získat přístup. Tyto informace v plném rozsahu poskytuje příslušná třetí strana v souladu s příslušným prohlášením o ochraně osobních údajů.

  • Služba Google Analytics
   Tato webová stránka společnosti CASIO využívá Google Analytics, webovou analytickou službu. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Služba slouží k analýze chování uživatelů, která nám umožňuje optimalizovat naši nabídku na webu a také naše reklamy. Služba Google Analytics používá soubory cookie. Informace o používání našeho webu společnosti CASIO získané prostřednictvím souborů cookie se přenáší na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde jsou uloženy.

   Na webu společnosti CASIO využíváme službu Google Analytics s aktivní anonymizací IP adres, což znamená, že dochází ke zkrácení Vaší IP adresy v rámci členských států Evropské unie a ostatních smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP adresa zprostředkována na server společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena.
   Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zadání zpracování s tzv. standardními smluvními doložkami, ve kterých se Google zavazuje ke zpracování uživatelských údajů pouze v souladu s našimi pokyny a k dodržování úrovně ochrany údajů podle EU.
   Google používá tyto informace z pověření poskytovatele webové stránky společnosti CASIO za účelem vyhodnocení vašeho používání naší online nabídky, sestavení zpráv o aktivitě na webu pro poskytovatele webu a nabídnutí dalších služeb spojených s aktivitou na webu a používáním internetu.

   Využití služby Google Analytics je odůvodněno čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud jste vyjádřili souhlas při otevření webové stránky společnosti CASIO. Svůj souhlas můžete kdykoliv s budoucím účinkem odvolat. Vaše údaje budeme zpracovávat jen po dobu, která je nutná ke splnění účelu shromáždění údajů (zde se jedná o vytvoření statistik a jejich vyhodnocení). Údaje, které jsme zaslali a které jsou propojeny se soubory cookie, identifikací uživatele (např. uživatelské ID) nebo inzertním ID, budou proto po 14 měsících automaticky vymazány.
   O možných výjimkách informujeme v našich zásadách souborů cookie.

   Další informace o službě Google Analytics a používání údajů, které byly jejím prostřednictvím získány, najdete ve směrnicích o ochraně soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy, popř. na: https://www.google.cz/analytics/terms/cz.html.
  • Remarketing společnosti Google
   Webové stránky CASIO využívají funkce remarketingu společnosti Google. Děje se tak i v kombinaci s funkcemi nad rámec zařízení, se službami Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem je společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

   Remarketing společnosti Google používá cookies k zobrazování reklamy odpovídající vašim osobním zájmům. Nástroj shromažďuje a zpracovává vaši zkrácenou IP adresu, stejně jako ID cookie a údaje o uživateli webových stránek CASIO, aby vám společnost CASIO mohla zobrazovat cílená doporučení produktů a reklamu na základě vašich zájmů. V kombinaci se službami Google AdWords a Google DoubleClick jsou cílové skupiny reklamy vytvořené v remarketingu služby Google Analytics nad rámec vašeho zařízení propojeny se službami Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem jsou i na dalších vašich koncových zařízeních (například na tabletu nebo PC) zobrazována personalizovaná reklamní sdělení, která jsou upravena v závislosti na vašem předchozím používání a surfování na jednom z vašich koncových zařízení (např. na mobilním telefonu). Kromě toho můžeme prostřednictvím floodlight cookie služby DoubleClick odvodit, zda budete na našich webových stránkách provádět určité akce poté, co jste si na Googlu nebo na jakékoli jiné platformě prostřednictvím služby DoubleClick nebo kliknutím (sledování konverze) zobrazili některou z našich obrazových či videoreklam.

   Jestliže jste udělili příslušný souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí vaši historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem se mohou ve všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazovat stejná personalizovaná reklamní sdělení.

   Zaznamenané údaje ve vašem účtu Google jsou zpracovávány výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Více informací najdete na adrese https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en, https://www.google.de/doubleclick a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.com/policies/. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zadání zpracování s tzv. standardními smluvními doložkami, ve kterých se Google zavazuje ke zpracování uživatelských údajů pouze v souladu s našimi pokyny a k dodržování úrovně ochrany údajů podle EU.
  • Webové fonty Google
   Tato stránka využívá za účelem jednotného zobrazení druhů písem tzv. webové fonty, které poskytuje společnost Google. Fonty Google jsou instalovány lokálně. Nedochází přitom k propojení se servery společnosti Google.

   Další informace a platné prohlášení o ochraně soukromí společnosti Google najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na https://policies.google.com/privacy
  • Sociální síť Facebook
   Webová stránka CASIO využívá plugin sociální sítě Facebook, tzv. „Facebook pixel“, který provozuje společnost Facebook Inc. se sídlem na adrese 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. V případě, že máte sídlo v EU, je sídlo příslušné společnosti Facebook Ireland Ltd. se sídlem na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“).
   Společnost Facebook má osvědčení v souladu s dohodou o štítu na ochranu soukromí (EU-US Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

   Facebook pixely sítě Facebook umožňují určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazení reklamy (tzv. „facebookové reklamy“). Facebook pixely používáme, abychom naše reklamy na Facebooku mohli zobrazovat pouze uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo některé funkce (např. zájmy o určitá témata nebo výrobky, které jsou určeny na základě navštívených webových stránek), jež zprostředkováváme společnosti Facebook (tzv. „okruhy uživatelů“). Facebook pixely nám pomáhají zajistit, že naše reklamy na Facebooku odpovídají potenciálnímu zájmu uživatelů a neobtěžují je. Při použití Facebook pixelů můžeme dále zjistit efektivitu facebookové reklamy pro účely statistického a marketingového výzkumu, ve kterém vidíme, zda byli uživatelé po kliknutí na facebookovou reklamu přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „konverze“).

   Facebook údaje zpracovává v souladu se svými zásadami používání dat. Obecné pokyny k zobrazení facebookových reklam najdete v zásadách používání dat sítě Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace a podrobnosti o Facebook pixelech a jejich funkci naleznete v sekci nápovědy na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

   Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Facebook pixelů jsou zpracovávány výlučně na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
  • Služba YouTube
   Tyto webové stránky CASIO používají jako poskytovatele videí společnost YouTube LLC se sídlem na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, kterou zastupuje společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Obvykle již při zobrazení stránky s vnořeným videem bude vaše IP adresa odeslána společnosti YouTube a na vašem počítači budou nainstalovány cookies. Naše videa ve službě YouTube jsme však začlenili do rozšířeného režimu ochrany osobních údajů (v tomto případě sice služba YouTube naváže kontakt se službou Google DoubleClick, avšak v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google nejsou osobní údaje analyzovány). Díky tomu služba YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících. Cookies služby YouTube se do vašeho zařízení uloží teprve poté, co na video kliknete. Službě YouTube jsou zprostředkovány vaše ID cookie, IP adresa, informace o zařízení, zeměpisné údaje a způsob použití a služba YouTube se dozví, že jste si video zobrazili. Pokud jste do služby YouTube přihlášeni, budou tyto informace přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu (chcete-li tomu zabránit, odhlaste se z účtu YouTube předtím, než si video zobrazíte). Služba YouTube používá tyto informace k poskytování cílené reklamy na webových stránkách společnosti Google. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby YouTube na adrese https://support.google.com/youtube/answer/7585465?hl=de.

   Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem na šíření obsahu našich webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Rádi vám na požádání poskytneme informace, které jsou základem vyváženosti zájmů.

 9. Newsletter
  • Odběr newsletteru
   Na webové stránce CASIO máte možnost odebírat bezplatný newsletter. Údaje, které zadáte do vstupní obrazovky při přihlášení k odběru newsletteru, nám budou předány. Těmito údaji běžně bývají:
   • vaše e-mailová adresa
   • vaše jméno
   • váš stát původu
   • vaše datum narození
   Vaši e-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vám zasílali newsletter. Všechny údaje přesahující tento rozsah jsou dobrovolné.

   Vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby vás společnost CASIO prostřednictvím e-mailů informovala o sortimentu CASIO, soutěžích a cenových nabídkách. Do sortimentu společnosti CASIO patří hodinky, elektronika (např. hudební nástroje, pracovní pomůcky pro školy a kanceláře, projektory, pokladny, mobilní zařízení na uchovávání dat) a aplikace.

   Odběr newsletteru můžete kdykoliv vypovědět tak, že zrušíte svůj souhlas. V každém vám zaslaném newsletteru se nachází odkaz, při jehož zakliknutí se automaticky odhlásíte z odběru vašeho newsletteru. Máte ale také možnost poslat e-mail na adresu newsletter@casio.de nebo zprávu odpovědné osobě výše uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

   Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme tzv. postup double-opt-in. To znamená, že vám po vašem přihlášení zašleme na uvedenou e-mailovou adresu e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete zaslat newsletter. Jestliže své přihlášení nepotvrdíte do 24 hodin, vaše informace se zablokují a po uplynutí jednoho měsíce se automaticky vymažou.

   Po vašem potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu a další údaje za účelem zasílání newsletteru. Právním podkladem je článek 6 odstavec 1 věta 1 písmeno a GDPR. Vaše údaje vymažeme, jakmile ukončíte, příp. bude ukončen odběr newsletteru.

   Kromě toho ukládáme vaše použité IP adresy a časy přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaše přihlášení a moci vysvětlit případné možné zneužití vašich osobních údajů.
  • Vycházíme přitom z článku 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

   Zpracování prostřednictvím platformy Emarsys
   Zasílání našeho newsletteru probíhá prostřednictvím společnosti Emarsys, která provozuje platformu pro zasílání newsletterů poskytovatele: Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Strasse 10, 80339 München, Německo („Emarsys“). Služby společnosti Emarsys využíváme v rámci zakázkového zpracování. Společnost Emarsys pro nás ke statistickým účelům vyhodnocuje, kolik uživatelů a kteří z nich si otevírají námi zasílaný newsletter. Abychom vám mohli poskytovat údaje o výrobcích CASIO a jiné informace, které vás nejvíce zajímají, společnost Emarsys dále eviduje, zda jste klikli na odkazy uvedené v newsletteru.

   Odkazy, které se nacházejí v newsletterech, se připojují k vašemu ID kontaktu, uloženému na webu služby Emarsys Web Extend. Přitom se pro analýzu e-mailových kampaní společnosti CASIO zaznamenává, zda jste klikli na odkazy, které se nacházejí v newsletteru.

   V newsletterech, které se zasílají prostřednictvím našeho poskytovatele rozesílacích služeb Emarsys, se nachází pixel. Pixel je obrázek o velikosti 1 x 1 pixel, který není pro běžného čtenáře newsletteru viditelný, ale přesto se v newsletteru vyskytuje. Díky vloženému pixelu lze sledovat otevření newsletteru, pokud vy, resp. váš e-mailový program obrázek stáhnete.

   Jestliže povolíte stažení pixelu, budou společnosti Emarsys v tomto kroku předány následující údaje:
   • vaše IP adresa
   • váš e-mailový klient
   • informace o zařízeních
   Společnost Emarsys vymaže vaše údaje, jakmile ji vyzveme k vymazání, resp. vrácení vašich dat. Jde například o případ, kdy jste odvolali svůj souhlas.

   Prohlášení o ochraně soukromí společnosti Emarsys si můžete přečíst zde: https://emarsys.com/privacy-policy/
  • Parametry UTM
   Dále jsou odkazy, které se nacházejí v našich newsletterech zasílaných poskytovatelem rozesílacích služeb Emarsys, navíc ještě opatřeny tzv. parametry UTM, jež jsou součástí webové analytické služby Google Analytics, kterou používá CASIO. Další informace o službě Google Analytics najdete zde.
 10. Vytváření personalizovaných uživatelských profilů
  Pokud jste k tomu dali svůj souhlas, používá společnost CASIO následující osobní údaje k vytváření personalizovaných uživatelských profilů:
  • kontaktní údaje,
  • údaje z prohlížeče,
  • preferované značky,
  • klikání během pročítání newsletteru a
  • uživatelské chování na webových stránkách a na kanálech sociálních médií společnosti CASIO
  • údaje o nákupu (informace o výrobcích, které jste vložili do košíku nebo zakoupili)
  Personalizovaný uživatelský profil používá společnost CASIO k tomu, aby mohla lépe přizpůsobit propagaci a nabídky na webu vašim osobním zájmům. Přitom vychází z článku 6 odst. 1 věty 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu dataprotection@casio.de nebo zprávy zodpovědné osobě, která je uvedena nahoře v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakmile svůj souhlas odvoláte, váš uživatelský profil neprodleně vymažeme.
 11. Servis a opravy výrobků
  Pro výrobky CASIO můžete využít naše servisní služby. V této souvislosti vás upozorňujeme na skutečnost, že naši zaměstnanci nebo zaměstnanci našich servisních partnerů mohou v rámci provádění těchto služeb případně nahlédnout do údajů uložených ve vašem zařízení. Ani společnost CASIO ani naši servisní partneři tyto údaje uložené v zaslaných výrobcích dále nezpracovávají.
 12. Zpřístupňování údajů třetím osobám
  • Zásady
   Vaše osobní údaje všeobecně předáváme poskytovatelům služeb, obchodním partnerům, podnikům ve skupině a ostatní třetím osobám pouze v rámci platných zákonů o ochraně osobních údajů.
   Můžeme zpřístupňovat osobní údaje námi pověřeným poskytovatelům služeb a tyto zároveň zavazovat, aby prováděli služby naším jménem (zpracování zakázek). Takovými poskytovateli služeb mohou být podniky ve skupině CASIO nebo externí poskytovatelé služeb. Přitom dodržujeme přísná uplatnitelná národní a evropská ustanovení o ochraně osobních údajů. Poskytovatelé jsou podrobeni našim instrukcím a podléhají přísným smluvním omezením vzhledem ke zpracování osobních údajů. Na základě toho je zpracování povoleno pouze tehdy, jestliže to vyžaduje provádění služeb naším jménem nebo je to zapotřebí pro dodržení právních požadavků. Předem vždy přesně stanovíme, jaká práva a povinnosti mají mít naši poskytovatelé služeb vzhledem k osobním údajům.
   Někteří příjemci vašich osobních údajů jsou usazení v jiné zemi, ke které Evropská komise dosud nepřijala rozhodnutí ve věci přiměřenosti, že tato země zajišťuje přiměřenou ochranu osobních údajů, a sice: USA. Uzavřením ujednání o předávání osobních údajů, založených na standardních smluvních ustanoveních uvedených v čl. 46 odst. 2 GDPR (2010/87/EU a/nebo 2004/915/ES), která jsou dostupná prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů, jsme konstatovali, že všichni ostatní příjemci, kteří jsou usazení mimo EHP, zajistí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů a že budou přijata přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před neúmyslným nebo protiprávním zničením, před neúmyslnou ztrátou nebo neúmyslnou změnou, před zveřejněním nepovolanou osobou nebo před zpřístupněním nepovolaným osobám a před všemi protiprávními formami jejich zpracování. Další předávání (včetně společností mimo EHP, s nimiž jsme ve spojení) podléhá v souladu s použitelnými zákonnými ustanoveními požadovaným přiměřeným předpokladům ohledně dalšího předávání.
   Můžeme zpřístupňovat osobní údaje třetím osobám, pokud tak musíme učinit ze zákona nebo na základě právního řízení, nebo za účelem dodání a správy našich výrobků a služeb. Kromě toho můžeme být zavázáni poskytovat informace úřadu trestního stíhání nebo jinému úřadu. Pokud je zapotřebí předat vám informace za účelem spolupráce a tím poskytování služeb společnosti CASIO, nebo jestliže k tomu udělíte svůj souhlas, jsme rovněž oprávněni k vydání údajů. I když má proběhnout finanční kontrola, nelze se zveřejnění údajů většinou vyhnout.
  • Webhosting
   Naše webová stránka a tím také váš uživatelský účet má sjednán hosting u externího poskytovatele. Bližší informace o našem poskytovateli najdete zde: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Náš poskytovatel smí přistupovat k vašim údajům v rámci našich instrukcí (zpracování zakázky).Náš poskytovatel podniká rovněž přísná techniká opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů. Náš partner vaše osobní údaje nepředává dál třetím osobám, pokud není poskytnutí nezbytné pro realizaci sjednaných služeb nebo pokud tak náš poskytovatel nemusí učinit za účelem dodržení zákona nebo platného a závazného nařízení vládního nebo regulačního úřadu. Údaje předané za tímto účelem jsou omezeny na nezbytné minimum.Náš poskytovatel všechny informace ukládá výhradně na serverech v Německu.
   Náš poskytovatel je podroben našim instrukcím a podléhá přísným smluvním omezením vzhledem ke zpracování osobních údajů. Na základě toho je zpracování povoleno pouze tehdy, jestliže to vyžaduje provádění služeb naším jménem nebo je to nezbytné pro dodržení právních požadavků. Předem vždy přesně stanovíme, jaká práva a povinnosti má mít náš poskytovatel vzhledem k osobním údajům.
   Právním podkladem pro zpracování vašich údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR. Účel zpracování údajů spočívá v tom, že náš poskytovatel nám dává možnost využívat jeho server. Náš poskytovatel ukládá vaše údaje pouze tak dlouho, jak je to zapotřebí pro dosažení výše uvedeného účelu.
  • Údržba databáze
   Pro vývoj aplikací a údržbu databáze spolupracujeme s externími poskytovteli služeb. Bližší informace o našich poskytovatelích služeb najdete zde: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Poskytovatelé služeb mají dovolen přístup k údajům pouze v rámci našich instrukcí (zpracování zakázky). Naši poskytovatelé služeb podnikají rovněž přísná technická opatření pro ochranu vašich osobních údajů. Naši poskytovatelé služeb nepředávají vaše osobní údaje dál třetím osobám, pokud není poskytnutí nezbytné pro realizaci sjednané služby nebo pokud tak naši poskytovatelé nemusí učinit za účelem dodržení zákona nebo platného a závazného nařízení vládního nebo regulačního úřadu. Údaje za tímto účelem předané jsou omezeny na nezbytné minimum.
   Naši poskytovatelé služeb jsou podrobeni našim instrukcím a podléhají přísným smluvním omezením vzhledem ke zpracování osobních údajů. Na základě toho je zpracování povoleno pouze tehdy, jestliže to vyžaduje provádění služeb naším jménem nebo je to nezbytné pro dodržení právních požadavků. Předem vždy přesně stanovíme, jaká práva a povinnosti mají mít naši poskytovatelé služeb vzhledem k osobním údajům.
   Právním podkladem pro zpracování vašich údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR. Účel zpracování osobních údajů spočívá v tom, aby pro nás naši poskytovatelé služeb prováděli údržbu našich databází. Naši poskytovatelé služeb ukládají vaše údaje tak dlouho, jak je zapotřebí pro dosažení účelu.
 13. Bezpečnostní standardy
  Společnost CASIO zavedla přiměřené fyzikální, technické a administrativní bezpečnostní standardy, aby ochránila osobní údaje před ztrátou, zneužitím, změnou nebo zničením. Naši poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni zachovávat důvěrnost osobních údajů. Navíc údaje nesmí použít pro námi neschválené účely.
 14. Změny tohoto prohlášení
  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Proto doporučujeme si toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně pročítat, abyste se seznámili s našimi praktikami ochrany osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 14.05.2018.