Användarvillkor

Användarvillkor

CASIO försöker hela tiden se till att enbart aktuell, omfattande och riktig information publiceras på webbplatsen. Men innan du vidtar några åtgärder utifrån informationen på denna webbplats bör du få ytterligare råd från fackhandeln eller från någon av våra medarbetare.

1. Använda bilder och text samt hämta material
Allt innehåll på denna webbplats, särskilt bilder, text och grafik, är skyddat genom upphovs-, varumärkes- eller konkurrensrätten. Detta kan även gälla om nödvändig skaparhöjd för upphovsrättsskyddet inte är uppnådd. Hämtning eller reproduktion i andra syften än för privat bruk kräver vårt skriftliga tillstånd. Vi förbehåller oss alla rättsliga åtgärder vad gäller otillåten användning av innehållet.

I synnerhet de bruksanvisningar och handböcker som går att hämta på vår webbplats är upphovsrättsskyddade. Det är tillåtet att hämta enstaka bruksanvisningar för privat bruk. Att utöver detta reproducera eller ge innehållet vidare till tredje part, särskilt i kommersiellt syfte eller för begagnade apparater är förbjudet och kan leda till anspråk om skadeersättning eller till och med anses som straffbart.

2. Hämtning
Programvaran som finns att hämta på webbplatsen är testad för virus och med avseende på funktion. Det är ett gratisprogram, som dock inte får ges vidare till tredje part utan CASIOs tillåtelse. Ansvaret för gratisprogram i förhållande till kostnadspliktiga program är enligt följande bestämmelser ytterst begränsat.

Användaren får endast använda programvaran om dennes maskinvara uppfyller respektive angivna minimikrav för de operativsystem som anges.

CASIO ansvarar för att deras tjänster inte är rättsligt skyddade av tredje part, och garanterar användaren frihet från rättsanspråk från tredje part. Skulle tredje part hävda gentemot användaren att en tjänst kränker förstnämndes rättigheter ska användaren omedelbart skriftligen underrätta CASIO. CASIO är så långt lagen stäcker sig berättigat att gå in i förfarandet och invända mot ställda rättsanspråk. Om någon tjänst ändå skulle kränka rättigheterna hos tredje part måste användaren omedelbart upphöra att använda programvaran.

CASIO ansvarar utöver detta endast för förpliktelser som uppsåtligen inte uppfyllts eller inte uppfyllts på grund av grov vårdslöshet om inte personer fått skador fysiskt, skador på hälsan eller mist livet. I övrigt utesluts krav från användaren på skadeersättning. Ansvaret enligt produktansvarslagen förblir oförändrat.

CASIO ansvarar endast för dataförlust som uppstår inom ramen för dataskydd via lämpligt datasäkerhetssystem.

3. Externa länkar
CASIO ansvarar inte för webbplatser som befinner sig utanför domänen www.casio-europe.com och därmed förbundna produkter som www.g-shock.de eller www.exilim.de och vars innehåll CASIO inte förfogar över Om ett nytt fönster öppnas betyder detta att det handlar om en länk till externa webbplatser. De som driver de länkade webbplatserna kan komma att ändra innehållet i efterhand. Det sker ingen senare kontroll av de externa webbplatserna. Skulle du känna dig kränkt av innehållet på de länkade webbplatserna ska du meddela oss så att vi i ett sådant fall kan ta bort länkarna.

4. Varumärken / copyright
"CASIO" är ett registrerat varumärke som tillhör CASIO Computer Co., Ltd., Japan.

Alla märken, logotyper, Internetadresser, produkt- eller modellbeteckningar, som betecknar produkter eller tjänster från CASIO eller företag förbundna med CASIO är märken och ägs av CASIO eller företag förbundna med CASIO. Listan över märken och företagsmärken är inte fullständig, avsaknaden av ett märke på dessa webbplatser innebär inte att det inte är skyddat.

Det är förbjudet att använda CASIOs tecken/märken eller förändra desamma, såvida det inte finns ett tidigare skriftligt medgivande från CASIO eller en tillåtelse enligt lag (icke marknadsmässig användning).

Andra produkt- eller företagsbeteckningar som används på denna webbplats kan vara märken till gällande ägare, vilka härmed uttryckligen erkänns som sådana.

5. Ändringar och felaktigheter
CASIO har rätt att med eller utan förvarning göra ändringar i produkter, webbsidan, kundtjänst, tjänster, program och även dessa användarvillkor. Vid tillsvidareavtal informeras användaren om ändringen via e-post. Om tillsvidareavtalet ändras äger kunden vid bestående kundrelationer rätt att bestrida ändringen inom 30 dagar. I det fall något strider mot dessa villkor kan CASIO säga upp kontraktet inom 14 dagar.