Fortrolighedspolitik

 1. Generelle oplysninger om indsamling af personoplysninger
  Beskyttelsen af dine personoplysninger er meget vigtig for CASIO Europe GmbH (herefter "CASIO"). Databeskyttelseserklæringen beskriver, hvordan CASIO (herefter også "vi", "os" og "vores") benytter og beskytter de personoplysninger, der indsamles via edifice-watches.eu ("CASIO-hjemmesiden").
  Personoplysninger er alle data, der kan henføres til dig personligt, f.eks. tiltaleform, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, bankforbindelse, kreditkortnummer, IP-adresse etc. Dine personoplysninger indsamler og behandler vi udelukkende i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-databeskyttelsesforordningen ("GDPR") samt andre bestemmelser i gældende national databeskyttelseslovgivning.
  Indsamlingen og anvendelsen af personoplysninger sker kun, efter du har givet dit samtykke hertil, eller når databehandlingen er tilladt i henhold til lovgivningens bestemmelser. De efterfølgende bestemmelser informerer om typen og omfanget af samt formålet med indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger.
  I tilfælde af at vi til enkelte funktioner i vores tilbud eller tjenesteydelser anvender tjenesteudbydere, vi har hyret, eller benytter dine data til reklame- eller analysemæssige formål, informerer vi dig udførligt i det følgende om de pågældende processer. Her informerer vi også om de fastlagte kriterier og varigheden af opbevaringen. Desuden oplyser vi om dine rettigheder i forbindelse med enhver databehandling.
  Denne databeskyttelseserklæring vedrører udelukkende vores CASIO-hjemmeside. Hvis du viderestilles til tredjeparts hjemmesider via links på vores sider, bedes du der orientere dig om de pågældende steders behandling af dine data.
 2. Kontaktoplysninger
  • Navn og adresse på den ansvarlige (CASIO)
   Den, der i henhold til GDPR og alle andre gældende databeskyttelsesretlige bestemmelser i EU er ansvarlig for databeskyttelsen, er CASIO ("dataansvarlig"). Hvis du har spørgsmål, forslag eller kritik i forbindelse med databeskyttelsen på vores hjemmeside, bedes du kontakte:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Tyskland
   info@casio.de
   Tlf.: +49 (0)40-528 65-0
  • Navn og adresse på den tilsynsførende for databeskyttelse
   Den registrerede kan også altid henvende sig direkte til vores tilsynsførende for databeskyttelse i tilfælde af spørgsmål og forslag til databeskyttelsen. Denne kontaktes via:

   CASIO Europe GmbH
   Data Protection Officer
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Tyskland
   Telefon: +49 (0)40-528 65-0
   E-mail: dataprotection@casio.de
 3. Forklaring til de retlige grundlag og varigheden af opbevaringen
  • De retlige grundlag for behandlingen af personoplysninger
   Såfremt vi til behandlingen af personoplysninger indhenter et samtykke fra dig, er artikel 6, stk.1, litra a i GDPR det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Ved behandlingen af personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af en aftale med dig, er artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR det aktuelle retlige grundlag. Dette gælder også for databehandling med relevans fra før aftaleindgåelsen.
   Hvis en behandling af dine personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af vores retlige forpligtelser, er artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR det retlige grundlag.
   I tilfælde af at livsvigtige interesser er påvirket for dig eller en anden fysisk person, således at en behandling af personoplysninger er nødvendig, er artikel 6 stk. 1, litra d i GDPR det retlige grundlag for denne behandling.
   Hvis behandlingen er nødvendig for at sikre legitime interesser i vores virksomhed eller hos en tredjepart, og hvis dine interesser og grundlæggende rettigheder og frihed ikke overstiger vores legitime interesse, er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR det retlige grundlag for behandlingen.
  • Varighed af opbevaring og sletning af data
   De personoplysninger, som vi har indsamlet, behandlet og lagret, opbevarer vi altid kun i det tidsrum, som det konkrete formål med opbevaringen forlanger. Hvis formålet med opbevaringen bortfalder, slettes eller spærres dine data.
   Derudover kan det dog forekomme, at europæiske forordninger, relevante nationale love eller andre bestemmelser kræver en længere opbevaring af de data, vi behandler. Når disse opbevaringsfrister udløber, sletter eller spærrer vi dine data.
 4. Dine rettigheder
  Hvis vi behandler dine personoplysninger, er du den "registrerede" i henhold til definitionen i GDPR. Som registreret har du følgende rettigheder i forhold til CASIO:
  • Ret til oplysning om behandlingen
   Du kan altid i henhold til de lovmæssige bestemmelser forlange oplysning fra os om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, har du ret til at forlange oplysninger om omfanget af databehandlingen.
  • Ret til berigtigelse
   Du har ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse af dine data fra CASIO’s side, såfremt de personoplysninger, der vedrører dig, er urigtige eller ufuldstændige.
  • Ret til begrænsning af behandling
   Hvis forudsætningerne er til stede, kan du forlange begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Ret til sletning
   Af CASIO kan du forlange, at de personoplysninger, der vedrører dig, slettes omgående, såfremt forudsætningerne herfor er til stede. Retten til sletning foreligger ikke, hvis behandlingen er nødvendig.
  • Ret til information
   Hvis du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for CASIO, er CASIO forpligtet til at meddele denne berigtigelse eller sletning af data eller begrænsning af behandlingen til alle modtagere, der har fået videregivet de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre dette viser sig at være umuligt eller er forbundet med uforholdsvis store omkostninger.
  • Ret til dataportabilitet
   Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, og som du har stillet til rådighed for CASIO, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at overdrage disse data til en anden virksomhed uden hindring fra CASIO's side, såfremt forudsætningerne for dette er til stede.
  • Ret til indsigelse
   Du har ret til, af grunde der udspringer af din specifikke situation, at gøre indsigelse når som helst mod behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dig, og som finder sted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e eller f i GDPR.
   Konsekvensen af indsigelsen bliver, at CASIO ikke længere behandler de personoplysninger, der vedrører dig, medmindre CASIO kan påvise bydende, legitime grunde til behandlingen, som overvejer hensynet til dine interesser, rettigheder og frihed, eller hvis behandlingen skal bruges til at gøre retskrav gældende eller udøve eller forsvare sådanne. I tilfælde af at vi leverer markedsføring til dig, har du ret til når som helst at gøre reklameindsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dig, og som tjener sådanne reklameformål. Du kan orientere os om indsigelse via nedenstående kontaktoplysninger:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Tyskland
   E-mail: info@casio.de
  • Ret til tilbagetrækning af det databeskyttelsesretlige samtykke
   Hvis du har givet et databeskyttelsesretligt samtykke, kan du altid trække det tilbage. Tilbagetrækningen ændrer ikke ved lovligheden af den behandling, der har fundet sted i henhold til samtykket indtil da.
  • Ret til at klage ved en tilsynsmyndighed
   Uanset hvilke klageadgange du i øvrigt har, har du ret til at klage ved en tilsynsmyndighed, i særdeleshed i den medlemsstat hvor du opholder dig, arbejder, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dig, er i modstrid med GDPR.
 5. Besøg på vores hjemmeside og udarbejdelse af logfiles
  Hver gang du åbner vores CASIO-hjemmeside, registrerer vores system automatisk data og informationer fra dit computersystem.
  I den forbindelse indsamles følgende af dine data:
  • Oplysninger om din browsertype
  • Oplysninger om dit styresystem
  • Oplysninger om din internetserviceudbyder
  • Din IP-adresse
  • Dato og klokkeslæt for dit besøg på vores side
  • Oplysninger om den hjemmeside, som dit system kommer fra til vores hjemmeside
  • Oplysninger om den hjemmeside, der åbnes af dit system via vores hjemmeside.
  De nævnte data, som vi indsamler om dig, lagres i vores systems logfiles. Disse data lagres ikke sammen med andre personoplysninger. Det retlige grundlag for den midlertidige lagring af data og logfiles er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.
  Vi har en legitim interesse i at indsamle de nævnte data og lagre dem midlertidigt, da den midlertidige lagring af IP-adressen via systemet er nødvendig for at kunne stille hjemmesiden til rådighed for din computer. Når du surfer på vores hjemmeside, skal din IP-adresse lagres lige så længe, som den pågældende session varer.
  Logfiles lagres for at sikre hjemmesidens funktionsduelighed. Derudover bruges disse data til at optimere vores hjemmeside og af hensyn til sikkerheden i vores informationstekniske systemer. Der foregår ingen analyse af disse logfiles med markedsføringsmæssige formål.
  Dataene slettes eller fremmedgøres, så det ikke længere er muligt at knytte dem til dig, når de ikke længere er nødvendige for det her omtalte formål. For så vidt angår lagring af data i logfiles, slettes dataene efter syv dage.
 6. Kontaktformular
  På vores hjemmeside findes en kontaktformular, som du kan bruge til elektronisk kontakt. Hvis du benytter dig af denne mulighed, sendes de data, du har indtastet i indtastningsmasken, til os, hvor de opbevares. I den forbindelse er der især tale om følgende data:
  • For nye kunder
   • Dit fulde navn
   • Din adresse
   • Din e-mailadresse
  • Med henblik på support/reparation
   • Dit fulde navn
   • Din e-mailadresse
   • Din adresse (i givet fald med henblik på returnering eller afsendelse af apparater)
  Det retlige grundlag for behandlingen af dataene er artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR, når der foreligger et samtykke fra brugeren, og derudover artikel 6, stk. 1, litra b eller f i GDPR. Behandlingen af personoplysningerne fra indtastningsmasken bruges udelukkende til at behandle henvendelsen. Dataene slettes, når de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af formålet med indsamlingen, og der heller ikke er nogen juridiske arkiveringsforpligtelser til hinder for sletningen. Formålet er opfyldt, når den pågældende konversation med brugeren er afsluttet. Konversationen er afsluttet, hvis det af omstændighederne kan udledes, at den pågældende sag er endeligt ordnet.
  Brugeren har altid mulighed for at trække sit samtykke til behandlingen af personoplysningerne tilbage og modsætte sig fortsat behandling. I en sådan situation kan konversationen ikke fortsættes. Alle personoplysninger, der er blevet opbevaret som led i henvendelsen, slettes i dette tilfælde, hvis det ikke hindres af juridiske opbevaringsforpligtelser, og der heller ikke foreligger en juridisk tilladelse til databehandlingen.

  På tidspunktet for afsendelse af beskeden lagres desuden følgende data:
  • Din IP-adresse
  • Dato og klokkeslæt for din henvendelse
  I denne forbindelse videresendes dataene ikke til tredjepart. Dataene anvendes udelukkende til håndtering af konversationen. De personoplysninger, der behandles under afsendelsen, bruges til at forhindre misbrug af kontaktformularen og opretholde sikkerheden i vores informationstekniske systemer. De personoplysninger, der derudover indsamles under afsendelsen, slettes senest efter en frist på syv dage. Det retlige grundlag for behandlingen af dataene er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.
 7. Forhandlersøgning
  På vores CASIO-hjemmeside giver vi dig som bruger mulighed for at søge efter den forhandler af vores produkter, der er nærmest dig. Til det formål indsamler vi dine geodata fra dig, idet du indtaster disse data i en formular (a), eller ved at du via klik giver din webbrowser tilladelse til at identificere din placering via IP-adresse (b). For at kunne vise dig den passende forhandler bruger CASIO servicen Google Maps API, en kortservice der drives af Google Inc., ("Google"). Google kan kontaktes via Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Dermed kan vi vise dig interaktive kort direkte i din webbrowser, og du kan nemt bruge kortfunktionen.
  • Indsamling af data via formular
   Du har mulighed for på CASIO-hjemmesiden at udfylde en formular i forbindelse med forhandlersøgningen, hvor du kan vælge at indtaste følgende data:
   • dit land
   • dit postnummer eller din by
   • evt. vejnavn
   Hvis du derefter klikker på "Find forhandler", aktiveres forhandlersøgningen. Dermed modtager Google den information, at du har åbnet den pågældende underside på vores hjemmeside. Derudover sendes følgende data til Google:
   • Din IP-adresse
   • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
   • Tidszoneforskellen til Greenwich Mean Time (GMT)
   • Forespørgslens indhold (konkret side)
   • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
   • Den aktuelt overførte datamængde
   • Hjemmesiden, hvorfra forespørgslen kommer
   • Din browsertype
   • Dit styresystem og dets overflade
   • Dit sprog og browsersoftwarens version
   Dette sker uafhængigt af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget på med, eller om der ikke er nogen brugerkonto hos Google. Når du er logget på hos Google, tilknyttes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker tilknytningen til din profil hos Google, skal du logge dig af Google, inden du besøger CASIO-hjemmesiden.
   Du har mulighed for at deaktivere Google Maps’ service på enkel vis og således forhindre dataoverførslen til Google: Det kræver, at du deaktiverer JavaScript i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald ikke kan benytte kortvisningen.
   Vi har indgået en kontrakt med Google om ordrebehandling med såkaldte standardkontraktbestemmelser, i henhold til hvilke Google er forpligtet til udelukkende at behandle brugeroplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og til at opretholde EU-databeskyttelsesniveauet.
   Brugen af Google Maps API er berettiget i henhold til artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra b og f i GDPR, da dataene er nødvendige for opfyldelsen af aftalen, og CASIO har en legitim interesse i behandlingen af dataene. Vi benytter Google Maps API for at kunne tilbyde dig en kortfunktion, så du hurtigst muligt kan finde den rette forhandler. Desuden behandles dine data med Google Analytics, så CASIO i sidste ende også anvendes til at analysere hjemmesidebrugernes brugeradfærd.
   Google opbevarer som standard dine data i 14 måneder. Derefter slettes dine data.
   Yderligere oplysninger om dataindsamlingens formål og omfang og Googles behandling kan du se i Googles databeskyttelseserklæring. Der kan du også se yderligere oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse og indstillingsmulighederne til beskyttelse af dit privatliv: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
  • Indsamling af data via din webbrowsers geo-forespørgsel
   CASIO anvender til dels hjemmesider, der muliggør stedafhængig browsing. Det er således muligt, at din webbrowser, allerede inden du selv indtaster data, spørger dig, om vores CASIO-hjemmeside må få adgang til din lokalitet. Når du med et aktivt klik giver din webbrowser tilladelse til frigivelse til hjemmesiden, sender browseren data (længde- og breddegrad) til Googles lokalitetstjeneste for at bestemme din omtrentlige placering. Browseren frigiver derefter disse oplysninger til den forespørgende CASIO-hjemmeside, så CASIO kan vise dig den passende forhandler.
   Angående databehandlingen hos Google henvises til det Forhandlersøgning - Indsamling af data via formular i denne databeskyttelseserklæring.
   Det retlige grundlag for behandlingen er i det tilfælde artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a, b og f i GDPR.
 8. Anvendelse af cookies
  Ud over førnævnte data anvendes ved brugen af vores CASIO-hjemmeside forskellige typer af cookies, der lagres på din computer.

  Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer eller mobile enheder, når du besøger vores CASIO-hjemmesider. Med brugen af cookies sendes forskellige oplysninger til os.

  Alle oplysninger om de cookies, vi anvender, finder du i vores cookie-politik.

  Via denne CASIO-hjemmeside placeres desuden tredjeparts-cookies (dvs. fra en anden udbyder end CASIO) på din enhed. Vi giver ganske vist tredjepart adgang til CASIO-hjemmesiden, men har hverken kontrol over de informationer relateret til cookien, der stilles til rådighed, eller adgang til dataene. Disse informationer stilles udelukkende til rådighed af den pågældende tredjepart i overensstemmelse med den pågældende databeskyttelseserklæring

  • Google Analytics
   Denne CASIO-hjemmeside anvender Google Analytics, som er en webanalysetjeneste. Udbyderen er Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Tjenesten bruges til analyse af brugeradfærd for at optimere både vores webtilbud og vores reklamer. Google Analytics anvender "cookies". De oplysninger, som en cookie indsamler om brugen af vores CASIO-hjemmeside, overføres til og gemmes på Google-servere i USA.

   På vores CASIO-hjemmeside anvendes Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering, hvilket betyder, at din IP-adresse afkortes inden for EU's medlemsstater og de andre lande, der deltager i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Kun i særlige tilfælde sendes hele IP-adressen til en Google-server i USA og afkortes dér.
   Vi har indgået en kontrakt med Google om ordrebehandling med såkaldte standardkontraktbestemmelser, i henhold til hvilke Google er forpligtet til udelukkende at behandle brugeroplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og til at opretholde EU-databeskyttelsesniveauet.  
   På vegne af CASIO-hjemmesidens operatør anvender Google disse oplysninger til at analysere din brug af vores onlinetilbud, oprette rapporter over aktivitet på hjemmesiden for hjemmesidens operatør og tilbyde operatøren yderligere tjenesteydelser forbundet med aktivitet på hjemmesiden og internetbrug.

   Brugen af Google Analytics begrundes iht. art. 6, stk. 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse, såfremt du har afgivet samtykke under dit besøg på CASIO-hjemmesiden. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Vi behandler kun dine data, i den udstrækning det er nødvendigt for dataindsamlingen (herunder oprettelse af statistikker og analyse af disse). De data, som vi har sendt, og som er tilknyttet cookies, brugergenkendelse (f.eks. bruger-id) eller reklame-id'er, slettes derfor automatisk efter 14 måneder.
   I vores Cookie Policy informerer vi om muligheden for opt-out.

   Yderligere oplysninger om Google Analytics og anvendelsen af data, der er genereret med Google Analytics, kan findes i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy eller på: https://www.google.de/analytics/terms/de.html.
  • Google Remarketing
   CASIO-hjemmesiden benytter funktionerne i Google Remarketing. Dette sker evt. også i forbindelse med funktionerne i Google AdWords og Google DoubleClick, der går på tværs af enheder. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

   Google Remarketing anvender cookies til at vise dig annoncer, der svarer til dine personlige interesser. Værktøjet indsamler og behandler din afkortede IP-adresse samt cookie-ID’en og brugerdata fra CASIO-hjemmesiden, så CASIO kan formidle målrettede produktanbefalinger og interessebaserede annoncer til dig. I forbindelse med Google AdWords og Google DoubleClick knyttes de annoncemålgrupper, der er udarbejdet i Google Analytics Remarketing, sammen med de funktioner i Google AdWords Google DoubleClick, der går på tværs af enheder. På denne måde kan interessebaserede, personligt tilpassede annoncebudskaber, der er tilpasset dig afhængigt af din hidtidige bruger- og surfing-adfærd på en enhed (f.eks. smartphone), også vises på en af dine øvrige enheder (f.eks. tablet eller pc). Derudover kan vi via DoubleClick Floodlight-cookien se, om du udfører bestemte handlinger på vores hjemmeside, efter du via DoubleClick har åbnet en af vores display-/video-annoncer på Google eller en anden platform eller klikket på dem (conversion-tracking).

   Hvis du givet samtykke, knytter Google til dette formål din web- og app-browserhistorik sammen med din Google-konto. På denne måde kan de samme personligt tilpassede annoncebudskaber aktiveres på alle enheder, du bruger til at logge på din Google-konto.

   Behandlingen af de indsamlede data under din Google-konto sker udelukkende på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR. Yderligere informationer finder du på https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en, https://www.google.de/doubleclick og i databeskyttelseserklæringen fra Google på: https://www.google.com/policies/. Vi har indgået en kontrakt med Google om ordrebehandling med såkaldte standardkontraktbestemmelser, i henhold til hvilke Google er forpligtet til udelukkende at behandle brugeroplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og til at opretholde EU-databeskyttelsesniveauet.  
  • Googles hjemmesideskrifttyper
   Denne hjemmeside anvender såkaldte hjemmesideskrifttyper fra Google til en ensartet visning af skrifttyper. Googles skrifttyper installeres lokalt. Der oprettes herved ikke forbindelse til Google-servere.

   Yderligere oplysninger og gældende bestemmelser vedr. databeskyttelse fra Google findes på: https://developers.google.com/fonts/faq og i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook
   CASIO-hjemmesiden benytter den såkaldte ”Facebook-pixel” fra det sociale netværk Facebook, der drives af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, hvis du er bosiddende i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”).
   Facebook er certificeret i henhold til Privacy-Shield-aftalen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

   Ved hjælp af denne Facebook-pixel er det muligt for Facebook at identificere de, der besøger vores onlinetilbud, som målgruppe for visningen af annoncer (såkaldte ”Facebook-annoncer“). I den forbindelse anvender vi Facebook-pixlen til kun at vise de Facebook-annoncer, der aktiveres gennem os, til de Facebook-brugere, der har vist interesse i vores onlinetilbud, eller som opfylder bestemte karakteristika (f.eks. interesse i bestemte temaer eller produkter, der bestemmes ved hjælp af de besøgte hjemmesider), som vi formidler til Facebook (såkaldte ”custom audiences”). Ved hjælp af Facebook-pixlen ønsker vi også at sikre, at vores Facebook-annoncer svarer til brugernes potentielle interesser og ikke virker irriterende. Ved hjælp af Facebook-pixlen kan vi desuden vurdere effekten af Facebook-annoncerne til statistiske og markedsanalytiske formål, idet vi kan se, om brugerne ledes videre til vores hjemmeside efter et klik på en Facebook-annonce (såkaldt ”conversion”).

   Behandlingen af dataene via Facebook sker inden for rammerne af Facebooks datapolitik. Generelle henvisninger til visning af Facebook-annoncer findes i datapolitikken fra Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Specifikke informationer og detaljer om Facebook-pixlen og dens funktion fås på følgende Facebook-side: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

   Behandlingen af de personoplysninger, der indsamles via Facebook-pixlen, sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR.
  • YouTube
   Til integration af videoer anvender denne CASIO-hjemmeside udbyderen YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, repræsenteret af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalt sendes din IP-adresse allerede til YouTube, og cookies installeres på din computer, når du åbner en side med integrerede videoer. Vi har dog integreret vores YouTube-videoer med den udvidede databeskyttelsestilstand (i dette tilfælde kontakter YouTube stadig Google-tjenesten DoubleClick, men i den forbindelse analyseres personoplysninger ikke ifølge Googles databeskyttelseserklæring). Dermed gemmer YouTube ikke længere informationer om de besøgende. Først når du klikker på videoen, installerer YouTube cookies. I den forbindelse sendes din cookie-ID, IP-adresse, enhedsinformationer, geo-data og din brugeradfærd til YouTube, og YouTube kan se, at du har set videoen. Hvis du er logget ind på YouTube, knyttes denne information også til din brugerkonto (dette kan du forhindre ved at logge ud af YouTube, inden du åbner videoen). YouTube benytter disse informationer til at kunne præsentere dig for målrettet annoncering på Google-hjemmesiderne. Nærmere informationer findes i databeskyttelseserklæringen fra YouTube på https://support.google.com/youtube/answer/7585465?hl=de.

   Det retlige grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at distribuere indholdet på vores hjemmeside iht. artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR. På anmodning stiller vi gerne de informationer, der ligger til grund for interesseafvejningen, til din rådighed.

 9. Nyhedsbrev
  • Abonnement på nyhedsbrev
   På CASIO-hjemmesiden har du mulighed for at abonnere på et gratis nyhedsbrev. De data, som du angiver i indtastningsmasken ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, sendes til os. Disse omfatter sædvanligvis:
   • Din e-mailadresse
   • Dit navn
   • Dit oprindelsesland
   • Din fødselsdag
   • Dine personlige brandpræferencer
   Din e-mailadresse skal vi bruge til at sende dig nyhedsbrevet. Alle oplysninger derudover afgiver du frivilligt.

   Med dit samtykke accepterer du, at CASIO informerer dig om sine produkter, konkurrencer og pristilbud via e-mail. CASIOs produkter omfatter ure, elektronik (f.eks. musikinstrumenter, arbejdshjælpemidler til skole og kontor, projektorer, kasseapparater og mobile dataindsamlingsenheder) samt apps.

   Du kan altid opsige abonnementet på nyhedsbrevet, ved at du trækker din accept tilbage. I alle de nyhedsbreve, der sendes til dig, er der et link, hvormed du automatisk kan afmelde dig nyhedsbrevet, hvis du klikker på linket. Du har også mulighed for at sende en e-mail til newsletter@casio.de eller en besked til den ansvarlige, der er nævnt tidligere i denne databeskyttelseserklæring.

   Ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte double-opt-in-proces. Det vil sige, at vi efter din tilmelding sender dig en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis ikke du inden for 24 timer bekræfter din tilmelding, spærres dine oplysninger, og de slettes automatisk efter en måned.

   Efter din bekræftelse opbevarer vi din e-mailadresse samt de andre oplysninger med det formål at kunne sende nyhedsbrevet. Det retlige grundlag er artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a i GDPR. Vi sletter dine data, så snart du har afsluttet abonnementet på nyhedsbrevet, eller det afsluttes.

   Derudover opbevarer vi dine aktuelt anvendte IP-adresser og tidspunkterne for tilmeldingen og bekræftelsen. Formålet med proceduren er at dokumentere din tilmelding og i givet fald kunne opklare et eventuelt misbrug af dine personoplysninger.
  • Retsgrundlaget er iht art. 6 afsnit 1 bogstav f DSGVO.

   Behandles af Emarsys
   Forsendelsen af vores nyhedsbrev sker ved hjælp af forsendelsesudbyderen Emarsys, en forsendelsesplatform til nyhedsbreve fra udbyderen Emarsys eMarketing System AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Tyskland ("Emarsys"). Vi benytter Emarsys' tjenester som en del af en ordrebehandling. Til statistiske formål evaluerer Emarsys for os, hvor mange og hvilke brugere der åbner det tilsendte nyhedsbrev. For så vidt muligt at give dig oplysninger om CASIO-produkter og andre oplysninger om CASIO, der interesserer dig, registrerer Emarsys desuden, om du har klikket på links i nyhedsbrevet.

   Links i nyhedsbrevene knytter sig til dit registrerede kontakt-ID i Emarsys-tjenesten Web Extend. Til brug i analysen af CASIOs e-mailkampagner registreres det, om du har klikket på links i nyhedsbrevet.

   I nyhedsbrevene, som sendes via vores forsendelsesudbyder Emarsys, er der en pixel. En pixel er en grafik på 1 x 1 pixel, der ikke er synlig for den gennemsnitlige læser af nyhedsbrevet, men som alligevel er i nyhedsbrevet. Takket være den indsatte pixel åbnes nyhedsbrevet, hvis du hhv. dit e-mail-program downloader grafikken.

   Hvis du tillader download af pixelen, vil følgende data blive delt med Emarsys i dette trin:
   • din IP-adresse
   • din e-mailklient
   • enhedsoplysninger
   Emarsys sletter dine data, så snart vi beder Emarsys om at slette eller tilbagelevere dine data. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du har tilbagekaldt dit samtykke fra os.

   Du kan se Emarsys' bestemmelser vedr. databeskyttelse her: https://emarsys.com/privacy-policy/
  • UTM-parametre
   Desuden er links i nyhedsbreve sendt via forsendelsesudbyderen Emarsys forsynet med såkaldte UTM-parametre, som er en del af den webanalysetjeneste Google Analytics, som CASIO anvender. Du kan få flere oplysninger om Google Analytics her.
 10. Oprettelse af personlige brugerprofiler
  Hvis du har givet samtykke til det, anvender CASIO følgende personrelaterede data til oprettelse af personlige brugerprofiler:
  • kontaktdata,
  • browserdata,
  • varemærkepræferencer,
  • klikadfærd i nyhedsbrevet og
  • brugeradfærd på websider og CASIOs sociale mediekanaler.
  • Salgsdata (oplysninger om produkter, du har lagt i indkøbskurven eller købt)
  Den personlige brugerprofil anvendes af CASIO til bedre tilpasning af reklamer og webtilbud til dine personlige interesser. Retsgrundlaget er artikel 6, afsnit 1, stk. 1, bogstav a DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en e-mail til dataprotection@casio.de eller en meddelelse til den databeskyttelsesansvarlige, som angivet ovenfor i denne databeskyttelseserklæring. Vi sletter din personlige brugerprofil, så snart du har meddelt tilbagekaldelsen.
 11. Produktservice og reparation
  Du har mulighed for at modtage tjenesteydelser til dine CASIO-produkter hos os. Bemærk, at vores medarbejdere eller vores servicepartneres medarbejdere i forbindelse med anvendelsen af disse tjenesteydelser muligvis kan få indsigt i de data, du har gemt på din enhed. De data, der er gemt på de indsendte produkter, vil ikke blive viderebehandlet, hverken af CASIO eller af vores servicepartnere.
 12. Visning af data til tredjepart
  • Principper
   Generelt vil vi kun videregive dine personoplysninger til tjenesteudbydere, forretningspartnere, tilknyttede selskaber og andre tredjeparter inden for rammerne af de gældende databeskyttelseslove.
   Vi kan vise personoplysninger til de tjenesteudbydere, vi har hyret, og forpligte dem til at gennemføre tjenesteydelser på vegne af os (ordrebehandling). Sådanne tjenesteudbydere kan være tilknyttede CASIO-selskaber eller eksterne tjenesteudbydere. I den forbindelse overholder vi de strenge nationale og europæiske databeskyttelsesbestemmelser. Tjenesteudbyderne er underlagt vores instrukser og strenge kontraktlige begrænsninger i forhold til behandlingen af personoplysninger. I overensstemmelse hermed er en behandling kun tilladt, såfremt den er nødvendig for gennemførelsen af tjenesteydelser på vegne af os eller for at overholde retlige krav. Vi fastlægger på forhånd nøje, hvilke rettigheder og pligter vores tjenesteudbydere skal have i relation til personoplysninger.
   Nogle modtagere af dine personlige oplysninger er bosiddende i et andet land, hvor EU-kommissionen endnu ikke har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af databeskyttelsesniveauet i det pågældende land, nemlig USA. Ved indgåelse af passende aftaler om datatransmission baseret på art. 46 stk. 2 af standardkontraktbestemmelserne (2010/87/EU og/eller 2004/915/EF), som er tilgængelige via ovennævnte databeskyttelsesansvarliges kontaktoplysninger, har vi fastsat, at alle andre modtagere, der er bosiddende uden for EØS, skal garantere et passende niveau for databeskyttelse af personoplysninger, og at der træffes passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig destruktion, hændeligt tab eller utilsigtet ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang og mod andre ulovlige former for behandling. Videregivelse (herunder til vores associerede selskaber uden for EØS) er underlagt de relevante betingelser for videregivelse i henhold til gældende lovgivning.
   Vi kan vise personoplysninger til tredjepart, hvis dette nødvendiggøres af en lov eller retssag eller for at levere og administrere vores produkter og tjenesteydelser. Derudover kan vi være forpligtet til at afgive oplysninger til retshåndhævende myndigheder eller andre myndigheder. Hvis det er nødvendigt at videregive oplysninger af hensyn til samarbejdet og dermed leveringen af ydelser fra CASIO til dig, eller du afgiver dit samtykke, har vi ligeledes ret til at udlevere data. Heller ikke ved revisioner er det som regel muligt at undgå at udlevere data.
  • Webhosting
   Vores hjemmeside og dermed også din brugerkonto "hostes" hos en ekstern tjenesteudbyder. Yderligere oplysninger om vores tjenesteudbyder finder du her: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Vores tjenesteudbyder har udelukkende adgang til dine data inden for rammerne af vores instrukser (ordrebehandling). Vores tjenesteudbyder anvender ligeledes strenge tekniske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Vores partner videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, medmindre videregivelsen er nødvendig for afviklingen af de aftalte services, eller vores tjenesteudbyder er nødt til at gøre det for at overholde loven eller en gyldig og forpligtende anvisning fra en regerings- eller tilsynsmyndighed. De data, der videregives i den forbindelse, begrænses til det nødvendige minimum. Vores tjenesteudbyder opbevarer udelukkende alle oplysninger på servere i Tyskland.
   Vores tjenesteudbyder er underlagt vores instrukser og strenge kontraktlige begrænsninger i forhold til behandlingen af personoplysninger. I overensstemmelse hermed er en behandling kun tilladt, såfremt den er nødvendig for gennemførelsen af tjenesteydelser på vegne af os eller for at overholde retlige krav. Vi fastlægger på forhånd nøje, hvilke rettigheder og pligter vores tjenesteudbyder skal have i relation til personoplysninger.
   Det retlige grundlag for behandlingen af dine data er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Formålet med databehandlingen er, at vores tjenesteudbyder giver os mulighed for at benytte dennes server. Vores tjenesteudbyder opbevarer kun dine data så længe, som det er nødvendigt for at opfylde førnævnte formål.
  • Vedligeholdelse af database
   Vi arbejder sammen med eksterne tjenesteudbydere om applikationsudvikling og databasevedligeholdelse. Yderligere oplysninger om vores tjenesteudbyder finder du her: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Tjenesteudbyderne må kun tilgå dine data inden for rammerne af vores instrukser (ordrebehandling). Vores tjenesteudbydere anvender ligeledes strenge tekniske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Vores tjenesteudbydere videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, medmindre videregivelsen er nødvendig for afviklingen af den aftalte service, eller vores tjenesteudbydere er nødt til at gøre det for at overholde loven eller en gyldig og forpligtende anvisning fra en regerings- eller tilsynsmyndighed. De data, der videregives i den forbindelse, begrænses til det nødvendige minimum.
   Vores tjenesteudbydere er underlagt vores instrukser og strenge kontraktlige begrænsninger i forhold til behandlingen af personoplysninger. I overensstemmelse hermed er en behandling kun tilladt, såfremt den er nødvendig for gennemførelsen af tjenesteydelser på vegne af os eller for at overholde retlige krav. Vi fastlægger på forhånd nøje, hvilke rettigheder og pligter vores tjenesteudbydere skal have i relation til personoplysninger.
   Det retlige grundlag for behandlingen af dine data er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Formålet med databehandlingen er, at vores tjenesteudbydere vedligeholder vores databaser for os. Vores tjenesteudbydere opbevarer kun dine data så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet.
 13. Sikkerhedsstandarder
  CASIO har implementeret passende fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsstandarder for at beskytte personoplysninger mod tab, misbrug, ændring eller tilintetgørelse. Vores tjenesteudbydere er kontraktligt forpligtet til at beskytte fortroligheden af personoplysninger. Derudover må de ikke anvende dataene til formål, vi ikke har godkendt.
 14. Ændringer i denne erklæring
  Det kan ske, at vi fra tid til anden opdaterer denne databeskyttelseserklæring. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt læser denne databeskyttelseserklæring igennem, således at du kender vores praksisser inden for databeskyttelse. Denne databeskyttelseserklæring er senest blevet opdateret den 14.05.2018.